Gmina Lipowa

Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa

dodane dnia 2010-12-21 07:18 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr I/1/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 2 grudnia 2010 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 r. ze zm.),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa został wybrany radny Aleksander Greń .

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca obrad

Teresa Barteczko