Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXXVIII/275/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

dodane dnia 2010-11-29 11:22 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała Nr XXXVIII/275/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 czerwca 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późń. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1.


1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie: 2.500.000,oo zł. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych/), w tym na:
1) kwota 2.095.604,oo zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset cztery złote) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
2) kwota 404.396,oo zł (słownie; czterysta cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2.


1. Spłata kredytu określonego w § 1 nastąpi w okresie 10 lat, począwszy od 2011 roku
do 2020 roku.

§ 3.


Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy kredytowej w wysokości określonej w §1.

§ 4.


Źródłem pokrycia rat kredytu będą dochody własne gminy Lipowa.

§ 5.


Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco.

§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.