Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXVIII/273/10 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

dodane dnia 2010-11-29 11:20 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała nr XXXVIII/273/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 czerwca 2010 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn.zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości 1280,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Łodygowicach na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normę czasu określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji.

§ 2


Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2010 rok.

§ 3


Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Gminę Lipowa z Komendą Powiatową Policji w Żywcu, które stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.