Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXVII/270/10 w sprawie: wniesienia do ,,BESKID” Spółki z o.o. w Żywcu

dodane dnia 2010-11-29 11:10 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała nr XXXVII/270/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 11 maja 2010 r.


w sprawie: wniesienia do ,,BESKID” Spółki z o.o. w Żywcu wkładu pieniężnego celem podwyższenia jej kapitału zakładowego oraz objęcia w Spółce nowych udziałów przez Gminę Lipowa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala:

§ 1
.

1. Wniesienie przez Gminę Lipowa wkładu pieniężnego w wysokości 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do ,,BESKID” Spółki z o.o. w Żywcu, celem podwyższenia jej kapitału zakładowego.
2. Objęcie przez Gminę Lipowa nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w liczbie 10 (słownie: dziesięć) po 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
3. Przez podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i objęcie przez Gminę Lipowa 10 udziałów (słownie: dziesięć), łączna ilość udziałów Gminy Lipowa w Beskid Sp. z o.o. w Żywcu będzie wynosiła 56 (słownie: pięćdziesiąt sześć) po 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3
.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.