Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXVII/269/10 w sprawie: nabycia działki nr 492/1 położonej w Twardorzeczce

dodane dnia 2010-11-29 11:09 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

wersja archiwalna

Uchwała nr XXXVII/269/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 11 maja 2010 r.

w sprawie: nabycia działki nr 492/1 położonej w Twardorzeczce.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz±dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm. ), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje :

§ 1


Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lipowa działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 492/1 o powierzchni 2611m 2 objętej księg± wieczyst± nr BB1Z/00043159/0 położonej w Twardorzeczce, gmina Lipowa .

§ 2


Zakupiona działka przeznaczona zostanie pod zaplecze oraz parking boiska sportowego

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.