Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXIV/249/10 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z Powiatem Żywieckim

dodane dnia 2010-11-29 08:20 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała nr XXXIV/249/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 luty 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z Powiatem Żywieckim


Na podstawie art.10 ust.1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zmianę treści porozumienia z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Lipowa realizacji zadania pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice w m. Lipowa (na odcinku od strażnicy OSP w Lipowej centrum do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1458 S) , drogi powiatowej nr 1458 S Radziechowy – Twardorzeczka – Lipowa w m. Twardorzeczka ( od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1405 S do Gimnazjum w Twardorzeczce ) wraz z kładką dla pieszych przy istniejącym obiekcie mostowym na potoku Twardorzeczka, oraz drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice – Lipowa – Ostre – Twardorzeczka - Leśna, obok Gimnazjum w Twardorzeczce – o łącznej długości 2400 mb”, przyjętego uchwałą nr XXIV/176/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 r., w drodze aneksu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.