Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXIV/242/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Lipowej

dodane dnia 2010-11-29 08:10 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała nr XXXIV/242/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 luty 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Lipowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.13 ust.1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze przetargu z działki o numerze ewidencyjnym 563 części powierzchni tj.1400 m2 stanowiącej własność Gminy Lipowa, objętej KW BB1Z/00118788/5 położoną w Lipowej.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.