Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXIII/238/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie nabycia działek pod przepompownie w Lipowej.

dodane dnia 2010-11-29 07:57 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek


Uchwała nr XXXIII/238/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 5 stycznia 2010 r.

w sprawie nabycia działek pod przepompownie w Lipowej.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowaj uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Wyrazić zamiar nabycia części nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka o nr 2097/3 położonej w Lipowej z przeznaczeniem pod przepompownię sieci kanalizacyjnej.

2. Szczegółowa lokalizacja, powierzchnia i cena nabywanych działek wynikać będzie z podziału geodezyjnego i wyceny rzeczoznawcy.

2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.