Gmina Lipowa

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA

dodane dnia 2010-11-18 11:16 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna


Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 23d ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U. z 2008r nr 199 poz. 1227)

zawiadamia się

Że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczone
Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa, w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL położonej w sołectwie Lipowa
Dokument jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, Lipowa 708, 34-324 Lipowa, pokój nr3