Gmina Lipowa

INFORMATOR : Przetargi

dodane dnia 2010-08-20 13:04 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 2426/1 o łącznej powierzchni 434 m2 , objętej księgą wieczystą nr BB1Z/00083238/0, położonej w Leśnej,

WÓJT GMINY LIPOWA

Działając na podstawie art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.) oraz uchwały Rady Gminy Lipowa z dnia 9 lutego 2010r. nr XXVII/246/09 w sprawie sprzedaży działki położonej w Leśnej

o g ł a s z a II p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż zabudowanej działki nr 2426/1 o łącznej powierzchni 434 m2, objętej księga wieczystą nr BB1Z/000 83238/0,położoną w Leśnej, stanowiącą własność Gminy Lipowa.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Nieruchomość znajduje się w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr IV/ 29/03 z dnia 18 marca 2003r opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 54 poz.1682 z dnia 30 czerwca 2003r- w jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem 9.7MNp – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przewagą zabudowy projektowanej.

Opis nieruchomości : Położenie działki w strefie pośredniej miejscowości Leśna, przy drodze lokalnej. Droga wąska o nawierzchni częściowo utwardzonej. Odległość od drogi głównej o nawierzchni asfaltowej około 250m. Działka jest ogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym o nr 250 położona w Leśnej gmina Lipowa. Teren płaski. Uzbrojenie komunalne: sieć elektryczna, gazowa. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wykonana lecz jeszcze nie jest czynna. Sąsiednie działki są zabudowane budynkami mieszkalnymi.
Budynek mieszkalny, parterowy, częściowo podpiwniczony, murowany, kryty dachówką o pow. użytkowej 39,44m2 .
Budynek gospodarczy składa się z części murowanej – stajnia o pow. użytkowej 13,70m2,, oraz z części drewnianej – stodoła o pow. użytkowej 11,70m2.
Całość znajduje się pod wspólnym dachem.

Cena wywoławcza : 60.200,00 zł. netto (słownie : sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,poz. 535 z p. nm.)

Termin składania wniosków przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261 poz.2603 z p. zm.) upłynął w dniu 20.05.2010r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 21.06.2010r

Przetarg II odbędzie się dnia 16.09.2010r.o godz. 9 00 w budynku Urzędu Gminy Lipowa, budynek A, I piętro pok. nr 9.

Wpłata wadium winna nastąpić w pieniądzu (przelew) w terminie do dnia 12.09.2010r.

Wadium wynosi 6 020,00 zł (słownie sześć tysięcy dwadzieścia złotych ).

Wpłata wadium w pieniądzu należy dokonać na konto Urzędu Gminy Lipowa nr 81 8137 0009 0000 2538 2000 0030 BS Żywiec z dopiskiem ”wadium - działka zabudowana w Leśnej - II” za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który :
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu
z wynikiem negatywnym,
- wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
- odstąpił od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi,

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dniu przetargu :
- dowód wniesienia wadium,
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis w właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub
pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i
ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
Nieruchomość będzie sprzedawana na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie o okazanie granic nastąpi kosztem i staraniem nabywcy.

Koszty aktu notarialnego i wszelkie inne opłaty związane z zakupem poniesie kupujący.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków.

Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r nr 167,poz. 1758 z p. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu.

Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.

O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Lipowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipowa, budynek A. pok. nr 3 lub tel. (033) 867-18- 48,email: m.jasek@lipowa.pl.Lipowa, dnia 13.08.2010r.
Sprostowanie
Wójta Gminy Lipowa

W ogłoszeniu Wójta Gminy Lipowa o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej działki nr 2426/1 o pow. 434 m2, objętej księgą wieczystą nr BB1Z/00083238/0 położonej w Leśnej ogłoszonym w dniu 13.08.2010r. zapisane zdanie w brzmieniu:
„Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z zm.) , zostaje wykreślone.

Wójt GminyLipowa
Wojciech Zuziak

Lipowa dnia 20.08.2010r.