Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXXIX/278/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zwiększenia środków stanowiących fundusz sołecki.

dodane dnia 2010-07-19 09:24 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr XXXIX/278/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 lipca 2010 r.w sprawie zwiększenia środków stanowiących fundusz sołecki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. nr 52 poz. 420 ze zm.),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Zwiększa się środki funduszu sołeckiego obliczone na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim dla poszczególnych sołectw:

1. Sołectwo Lipowa – o kwotę: 92 176,00 zł.
2. Sołectwo Leśna – o kwotę: 32 676,00 zł.
3. Sołectwo Twardorzeczka – o kwotę: 12 868,00 zł
4. Sołectwo Sienna – o kwotę: 4 103,00 zł.
5. Sołectwo Słotwina – o kwotę: 127,00 zł.

§ 2


Po zwiększeniu środków określonych w § 1 wysokość funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw na rok budżetowy 2010 wynosi:

1. Sołectwo Lipowa – 117 506,00 zł.
2. Sołectwo Leśna – 58 006,00 zł.
3. Sołectwo Twardorzeczka – 38 198,00 zł.
4. Sołectwo Sienna – 29 433,00 zł.
5. Sołectwo Słotwina – 25 457,00 zł.
6. Sołectwo Ostre – 17 244,00 zł.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.