Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXXVIII/275/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

dodane dnia 2010-07-16 12:52 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr XXXVIII/275/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 czerwca 2010 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późń. zm.),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie: 2.500.000,oo zł. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych/), w tym na:
1) kwota 2.095.604,oo zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset cztery złote) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
2) kwota 404.396,oo zł (słownie; czterysta cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2.

1. Spłata kredytu określonego w § 1 nastąpi w okresie 10 lat, począwszy od 2011 roku
do 2020 roku.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy kredytowej w wysokości określonej w §1.
§ 4.

Źródłem pokrycia rat kredytu będą dochody własne gminy Lipowa.
§ 5.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco.
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.