Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXXVII/272/10 Rady Gminy Lipowaz dnia 11 maja 2010 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok.

dodane dnia 2010-07-16 12:43 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

wersja archiwalna

Uchwała Nr XXXVII/272/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 11 maja 2010 r.


w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 ),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :

§ 1


Dokonuje się przesunięć w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2010 rok
następująco ;
Zwiększenie ; Zmniejszenie ;

Dz. 750. Administracja publiczna
rozdz.75023. Urzędy gmin
wydatki majątkowe 10.000,oo
- w tym ;
/ wydatki majątkowe związane z
realizacją zadań własnych j.s.t. /

Dz. 900. Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
rozdz.90095. Pozostała działalność
Wydatki majątkowe 10.000,oo
w tym ;
- zakup i objęcie akcji i udziałów,
wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego.
/wydatki majątkowe związane z
realizacją zadań własnych j.s.t./

§ 2


Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXII/237/09 z dnia 29.XII.2009 r. „ Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2010 rok „ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 26.263.733,44 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 27.688.737,44 zł

§ 4


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .