Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXVII/271/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarz

dodane dnia 2010-07-16 12:41 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXXVII/271/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 11 maja 2010 r.


w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 roku, nr 123, poz. 858 z późn. zm.), na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje:

§ 1


Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna, zatwierdzonych uchwałą nr XXVI/193/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r.

§ 2


Przedłużone taryfy obowiązują w okresie od dnia 09.06.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.