Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

dodane dnia 2010-07-16 12:35 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

wersja archiwalna


Uchwała nr XXXVI/268/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2009 r. i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium za 2009 r.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia