Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXXVI/266/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok.

dodane dnia 2010-07-16 12:28 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz


Uchwała Nr XXXVI/266/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 124 ),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :

§ 1


Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Gminy na 2010 rok
o kwotę : 120.663,44 zł
następująco :

Dz. 750. Administracja publiczna 120.663,44 zł

Pozostała działalność
- dochody bieżące ; 120.663,44 zł
w tym ;
dotacja celowa otrzymana w ramach środków
o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2i3
ustawy o f.p. kwota; 120.663,44 zł

§ 2


Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Gminy na 2010 rok
o kwotę ; 120.663,44 zł
następująco :

Dz. 750. Administracja publiczna 120.663,44 zł

rozdz.75095. Pozostała działalność 120.663,44 zł
Wydatki bieżące 120.663,44 zł
w tym ;
- wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1, pkt. 2i 3 ustawy o f.p.
kwota; 120.663,44 zł
w tym ;
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń ; 11.600,oo zł
§ 3


Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących budżetu Gminy na 2010 rok
następująco ;
Zwiększenie ; Zmniejszenie ;

Dz. 750. Administracja publiczna
rozdz.75023. Urzędy gmin
wydatki bieżące 1.029,60
- w tym ;
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych

Zwiększenie ; Zmniejszenie ;


Dotacje przekazane na 1.029,60
zadania bieżące ; 1.029,60 zł

§ 4


Dokonuje się przesunięć w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2010 rok
następująco ;
Zwiększenie ; Zmniejszenie ;
Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

rozdz.01095. Pozostała działalność
Wydatki majątkowe 25.000,oo zł

Dz. 900. Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

rozdz.90095. Pozostała działalność
Wydatki majątkowe 25.000,oo zł

§ 5


Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXII/237/09 z dnia 29.XII.2009 r. „Dochody i wydatki na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXII/237/09 z dnia 29.XII.2009 r. „ Plan na realizację dotacji celowych udzielonych z budżetu do realizacji zadań na podstawie porozumień z j.s.t. na 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXII/237/09 z dnia 29.XII.2009 r. „ Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8


Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 26.154.873,44 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 27.579.877,44 zł

§ 9


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .