Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXVI/263/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr II/5/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

dodane dnia 2010-07-16 12:20 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz


Uchwała nr XXXVI/263/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.zmieniająca uchwałę nr II/5/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale nr II/5/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Miesięczny ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 1370 zł.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.