Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu Pt.: ̶

dodane dnia 2010-07-16 12:17 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr XXXVI/261/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 20 kwietnia 2010 roku.


w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu Pt.: „Podnieś kwalifikacje, a osiągniesz sukces” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§1


1. Wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pt.: „Podnieś kwalifikacje, a osiągniesz sukces” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 -2013.

2. Upoważnia się Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy do zatwierdzenia w/w wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

§2


Źródłem finansowania inwestycji będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.