Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXVI/264/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie współdziałania z gminami powiatu żywieckiego i bielskiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn: "Poprawa jakości

dodane dnia 2010-07-16 12:01 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

wersja archiwalna

Uchwała nr XXXVI/264/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.


w sprawie współdziałania z gminami powiatu żywieckiego i bielskiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn: „Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.3 Systemy Informacji Turystycznej /RPO WSL/ na lata 2007-2013 – konkurs nr 03.03.00-086/09.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Lipowa, uchwala co następuje:

§ 1

Podjąć współdziałanie z gminami powiatu żywieckiego i bielskiego tj. Gminą Żywiec (Lider), Czernichów, Łodygowice i Wilkowice w celu przygotowania, wdrożenia oraz zachowania trwałości projektu pn: „Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego” oraz wspólnej aplikacji o przyznanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.3 Systemy Informacji Turystycznej RPO WSL na lata 2007-2013.

§ 2

1. Gmina Lipowa, jako partner współuczestniczy w realizacji projektu określonego § 1 poprzez wniesienie wkładu własnego.
2. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie 2010 r. – 2011 r. wyniesie 1.497.848,00 złotych,
3. Udział Gminy Lipowa określa się w wysokości 85.676,91 złotych, z tego 1.029,60 zł. w 2010 r. i 84.647,31 zł. w 2011 r. w formie dotacji celowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia