Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXVI/267/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego

dodane dnia 2010-07-16 12:06 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

wersja archiwalna


Uchwała nr XXXVI/267/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.

w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego

Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/.

W związku z likwidacją w regionie niektórych połączeń autobusowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej SA z uwagi na ich nierentowność, realizując nałożone przez ustawę o samorządzie gminnym obowiązki w zakresie realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców, dotyczących w szczególności lokalnego transportu zbiorowego, Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zobowiązać się do przekazania kwoty w wysokości 8000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 ) brutto na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej SA jako częściowe pokrycie kosztów transportu lokalnego na terenie Gminy Lipowa w okresie od 1 maja 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.

§ 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad dofinansowania, jego przekazania i rozliczenia ustalone zostaną w odrębnej umowie cywilno – prawnej.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.