Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXVI/259/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

dodane dnia 2010-07-16 09:25 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz


Uchwała nr XXXVI/259/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. „a” w związku z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. ze zm.) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.), Rada Gminy Lipowa postanawia :

§1


Podjąć działania w celu nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Twardorzeczce oznaczonych numerami geodezyjnymi 681 o pow. 0,05 ha,701 o pow.0,05 ha, 738 o pow.0,02 ha,753 o pow. 0,11 ha,783 o pow. 0,11 ha,789 o pow. 0,09 ha, 912 o pow.0,56 ha, 974 o pow. 0,35 ha,
1094 o pow.0,13 ha objętych księgą wieczystą nr BB1Z/00133861/2 i w tym celu wystąpić do Wojewody Śląskiego w trybie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.).

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.