Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych działających w zakresie oświaty /nie będących nauc

dodane dnia 2004-03-25 13:13 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

UCHWAŁA NrXXVII/97/04
Rada Gminy Lipowa
z dnia 16 marca 2004 r.


w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych działających w zakresie oświaty / nie będących nauczycielami /

Na podstawie art.40 pkt. 2 art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. nr 142 poz.1591 z 20001 r. z póz. zm./ oraz § 1 pkt .1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu gminnego /Dz. U. nr 34 poz.393 z póz. zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala


co następuje :

§ 1

Uchwala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w zakładach budżetowych działających w zakresie oświaty / nie będących nauczycielami / w wysokości 500 zł.

§ 2

Wartość jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników o których mowa w & 1 ustala się w wysokości 6,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 r.