Gmina Lipowa

WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych położonych w Leśnej

dodane dnia 2010-05-14 09:23 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

WÓJT GMINY LIPOWA


Działając na podstawie art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.) oraz uchwały Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010r. nr XXXIV/243/10 w sprawie dzierżawy działki położonej w Leśnej

o g ł a s z a p i e r w s z y p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na dzierżawę następującej nieruchomości:
1.Nieruchomość o nr ewidencyjnym – 34,
2,Powierzchnia – 918m2,
3.Nr księgi wieczystej – BB1Z/00083238/0,
4.Położenie- Leśna ,
5.Opis nieruchomości – teren z lekkim spadkiem w stronę Żarnówki w rejonie granicy z Lipową,
6.Przeznaczona - do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, pod uprawy polowe,
7.Opłata wywoławcza z tytułu dzierżawy – 27,54 zł netto w stosunku rocznym do której zostanie doliczony 22% podatek VAT,
8.Postapienie – nie może wynosić niej niż 1 % opłaty wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,
9.Wadium – 2,50 zł,


Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Nieruchomość znajduje się w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr IV/ 29/03 z dnia 18 marca 2003r opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 54 poz.1682 z dnia 30 czerwca 2003r- w jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem 1.1 RP/RZ – tereny upraw polowych łąk i pastwisk.

Przetarg odbędzie się dnia 17.06.2010r. o godz. 11,00 w budynku Urzędu Gminy Lipowa, budynek A, I piętro pok. nr 9.

Wpłata wadium winna nastąpić w pieniądzu (przelew) w terminie do dnia 14.06.2010r.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dniu przetargu :
- dowód wniesienia wadium,
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis w właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub
pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i
ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

Wpłata wadium w pieniądzu należy dokonać na konto Urzędu Gminy Lipowa nr 81 8137 0009 0000 2538 2000 0030 BS Żywiec z dopiskiem „ wadium – dzierżawa działki nr 34 „ za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który :
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu
z wynikiem negatywnym,
- wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
- odstąpił od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi,

Czynsz ustalony w wyniku przetargu jest płatny w stosunku rocznym płatny do końca marca każdego roku, waloryzowany Zarządzeniem Wójta Gminy Lipowa.
Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego będzie uiszczał należne podatki od nieruchomości.

Termin składania wniosków przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261 poz.2603 z p. zm.) upłynął w dniu 14.05.2010r. w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Wójt Gminy Lipowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipowa, budynek A. pok. nr 3 lub tel. (033) 867-18- 48,email: m.jasek@lipowa.pl.

Lipowa, dnia 14.05.2010r.