Gmina Lipowa

ZAWIADOMIENIE

dodane dnia 2010-04-21 13:33 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Urząd Gminy Lipowa Lipowa, dnia 20.04.2010 r.
34-324 Lipowa 708
OchŚr:7624/28/2010ZAWIADOMIENIENa podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w dniu 20.04.2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,Budowie składu opału i materiałów budowlanych wraz z kanalizacją deszczową i wagą towarową na działce nr 4991/3 w Lipowej”.

Przedmiotowa decyzja została wydana po zasięgnięciu opinii:
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.

W związku z tym można zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter) w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak