Gmina Lipowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa..

dodane dnia 2010-04-16 10:43 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Lipowa dnia 14.04.2010 r.OGŁOSZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa w obrębie jednostki urbanistycznej 18.1.3 RPO


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Rady Gminy Lipowa nr XXV/182/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa w obrębie dotychczasowej jednostki urbanistycznej 18.1.3 RPO

w dniach od 26 kwietnia 2010 r do 26 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, 34- 324 Lipowa 708, pokój nr 3 w godzinach od 900 do 1300 .


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 19 maja 2010 r o godz. 14 00 w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, 34- 324 Lipowa 708. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lipowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06. 2010r.Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak