Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXXV/257/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok.

dodane dnia 2010-04-16 09:33 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr XXXV/257/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 16 marca 2010 roku


w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


W Uchwale Budżetowej Nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. skreśla się § 9.

§2


Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę: 7.442,oo zł
następująco :

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 7.442,oo zł

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wpływy z różnych opłat 7.442,oo zł
w tym;
- dochody bieżące ; 7.442,oo zł

§ 3


Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę: 112.089,oo zł
następująco :

Dz. 758. Różne rozliczenia 112.089,oo zł

Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego
Część oświatowa 112.089,oo zł
w tym;
- dochody bieżące ; 112.089,oo zł

§ 4


Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę ; 7.442,oo zł
następująco :

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 7.442,oo zł

rozdz.90011. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7.442,oo zł
- w tym ;
Wydatki bieżące 7.442,oo zł
§ 5


Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę: 112.089,oo zł
następująco :

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 112.089,oo zł

rozdz.90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 112.089,oo zł

- w tym ;
Wydatki bieżące 112.089,oo zł

§ 6


Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 25.994.113,oo zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 27.419.117,oo zł

§ 7


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.