Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXXV/255/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: nabycia działki pod przepompownie w Lipowej.

dodane dnia 2010-04-16 09:27 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr XXXV/255/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 16 marca 2010 r.


w sprawie: nabycia działki pod przepompownie w Lipowej.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:


§1.


1.Wyrazić zamiar nabycia części nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka o nr 2622 położonej w Lipowej z przeznaczeniem pod przepompownie sieci kanalizacyjnej.
2.Szczególowa lokalizacja, powierzchnia i cena nabywanych działek wynikać będzie z podziału geodezyjnego i wyceny rzeczoznawcy.

§2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.