Gmina Lipowa

O B W I E S Z C Z E N I E

dodane dnia 2010-04-07 14:00 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna

Wójt Gminy Lipowa
34-324 Lipowa

Lipowa, dnia 07.04.2010 r.

OchŚr: 7624/18/2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)


Wójt Gminy Lipowa
podaje do publicznej wiadomościinformację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Lipowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

,,Budowa chodnika o dł. 1205,00 m oraz poszerzenie jezdni wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w miejscowości Leśna w kierunku Żywca”.

Obszar objęty opracowaniem i zasięg oddziaływania stanowią tereny ogólnodostępne zajęte dla usług komunikacyjnych (jezdnia, chodniki, zjazdy do posesji, miejsca postojowe oraz towarzyszące uzbrojenie i infrastruktura techniczna) i obejmuje następujące działki:
1777,1779,1774,1751,1772,1769/1,1771,1770,1870,1869,1868,1867,1863,1880,1948,1947/1,1944,
1943,1983,1982,1980,1979,2025/1,2024,2022/1,2021/1,2020,2051,2050/3,2050/1,2049/1,2048/1,2047,2079,2078/1,2078/2,2076,2075,2103,2102,2100,2099/2,2144,2145,2146,2147,2149,2191,2768,2188,2187,2187,2186,2246,2245,2244,2243/2,2242,2289/1,2288,2287,2285,2284,2336,2335/2,2335/1,2334,2363,2361,2364,2355,2418,2416,2415,2413,2412,2448,2447,2446,2445,2444,2503,2502,2501,2500,1978,1893,1952,2098,1949 – obręb ewidencyjny Leśna.
Działki po których nie przebiega planowana inwestycja lecz objęte będą obszarem oddziaływania:


Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak