Gmina Lipowa

Informacja - ,,Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice w miejscowości Leśna w kierunku Żywca”.

dodane dnia 2010-04-06 09:38 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-GąsiorekInformacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n:
,,Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice w miejscowości Leśna w kierunku Żywca”.
/01.04.2010 r./

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że do Urzędu Gminy Lipowa wpłynął wniosek Gminy Lipowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Urzędu Gminy Lipowa do 21 dni od dnia umieszczenia powyższej informacji.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter).

Dane o wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Bip-u Urzędu Gminy Lipowa.
Ponadto informację umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa.


Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak