Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXIV/250/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z Powiatem Żywieckim

dodane dnia 2010-03-24 12:53 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXXIV/250/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 luty 2010 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z Powiatem Żywieckim

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zmianę treści porozumienia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Lipowa realizacji zadania pn: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice – Lipowa – Ostre – Twardorzeczka – Leśna w miejscowości Twardorzeczka, w km 11+800 do km 12+000, na długości 200 mb (od przystanku autobusowego przy drodze gminnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1458 S Radziechowy – Twardorzeczka – Lipowa.”, przyjętego uchwałą nr XXX/220/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2009 r., w drodze aneksu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.