Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipowa

dodane dnia 2004-03-25 11:08 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

Uchwała Nr XVI/88/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 10 luty 2004 r.


w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 póz. 1591.) w związku z art. 17 ust. l i 2 , art. 18 ust. l i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.)

Rada Gminy w Lipowej

uchwala :


§ 1


Program ochrony Środowiska dla Gminie Lipowa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


1. Uchwała chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega opublikowaniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.