Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXIII/241/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Lipowa w Rzeczypospolitej Polskiej, a Gminą Stará Ves nad Ondřejnici w Republic

dodane dnia 2010-02-03 14:45 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXXIII/241/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 5 stycznia 2010 r.


w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Lipowa w Rzeczypospolitej Polskiej, a Gminą Stará Ves nad Ondřejnici w Republice Czeskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża gotowość nawiązania współpracy ze słowacką miejscowością Stará Ves nad Ondřejnici w zakresie wymiany doświadczeń, w realizowaniu zadań administracji samorządowej, a w szczególności:
- rozwoju gospodarczego,
- oświaty, wychowania i edukacji,
- kultury, rekreacji, sportu i turystyki,
- zadań o charakterze ogólnospołecznym,
- współpracy transgranicznej.

§ 2


Szczegółowe zasady współpracy określi umowa zawarta przez Wójta Gminy Lipowa.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia