Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXIII/240/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Folkowanie w Gminie Lipowa” w ramach Programu Operacyjnego „K

dodane dnia 2010-02-03 14:43 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXXIII/240/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 5 stycznia 2010 r.w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Folkowanie w Gminie Lipowa” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§1


1. Przystępuje się w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Folkowanie w Gminie Lipowa” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.3 Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki” 2007 – 2013, nr wniosku WDN-POKL.07.03.00-24-250/09.
2. Projekt realizowany jest przez Leadera - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych oraz Partnera - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Lipowianie”.

§2


1. Źródłem finansowania inwestycji będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zatwierdzenia w/w projektu, którego wartość wynosi 49922,00 zł.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.