Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXIII/238/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie nabycia działek pod przepompownie w Lipowej.

dodane dnia 2010-02-03 12:35 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXXIII/238/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 5 stycznia 2010 r.


w sprawie nabycia działek pod przepompownie w Lipowej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowaj uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyrazić zamiar nabycia części nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka o nr 2097/3
położonej w Lipowej z przeznaczeniem pod przepompownię sieci kanalizacyjnej.
2. Szczegółowa lokalizacja, powierzchnia i cena nabywanych działek wynikać będzie z podziału
geodezyjnego i wyceny rzeczoznawcy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.