Gmina Lipowa

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- ,,Budowie budynku mieszkalno-usługowego- warsztat naprawy samochodów”

dodane dnia 2010-02-02 07:34 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna

Informacja


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n:
,,Budowie budynku mieszkalno-usługowego- warsztat naprawy samochodów”
/ 29.01.2010 r./

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że do Urzędu Gminy Lipowa wpłynął wniosek Urzędu gminy Lipowa, 34-324 Lipowa 708 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Urzędu Gminy Lipowa do 21 dni od dnia umieszczenia powyższej informacji.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter).

Dane o wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Bip-u Urzędu Gminy Lipowa.
Ponadto informację umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa.


Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak