Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zakupu działek na drogę dojazdową do zbiorników sieci wodociągowej w Lipowej

dodane dnia 2004-01-28 10:38 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

Uchwała Nr XV/85/03


Rady Gminy w Lipowej
z dnia 30 grudnia 2003r


w sprawie: zakupu działek na drogę dojazdową do zbiorników sieci wodociągowej w Lipowej.


Na podstawie art. 44 pkt. 5 oraz art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001r z późn. zm./

RADA GMINY W LIPOWEJ
uchwala


co następuje:

§1


Zakupić od
- P.P. Bednarz Tadeusz zam. Lipowa 890 działkę nr 4259/1 o pow. 130m2 objęta KW 54126,
- P.P. Jasek Mieczysław i Maria zam. Lipowa 245 działkę nr 4258/1 o pow. 100m2 objęta KW 37004,
- P.P. Zuziak Zbigniew i Monika zam. Lipowa 186 działkę nr 4257/1 o pow. 130m2 objęta KW 92472,
- P.P. Kliś Jan i Bogusława zam. Lipowa 96 działkę nr 4356/1 o pow. 70m2 objęta KW 34356,
- P.P. Jagosz Stefan i Teresa zam. Gliwice ,ul. Harcerska 1/24 działkę nr 4255/1 o pow. 190m2 objęta KW 60445
- za cenę 7zł/1m2
położona w Lipowej na mienie komunalne gminy Lipowa.

§2


Nabyta działka zostanie przeznaczona na drogę dojazdową do zbiorników sieci wodociągowej w Lipowej

§3


Traci moc Uchwała Nr XXXVI/219/02 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 października 2002r.w sprawie zakupu działek pod drogę do zbiorników na wodę w Lipowej.

§4


Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łącznie z zawarciem aktu notarialnego.

§5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.