Gmina Lipowa

STATYSTYKA RUCHU LUDNOŚCI GMINY LIPOWA za rok 2009

dodane dnia 2010-01-22 14:42 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna

Lipowa, dnia 22 stycznia 2010 r.


S T A T Y S T Y K A R U C H U L U D N O Ś C I
GMINY LIPOWA za rok 2009


Liczba stałych mieszkańców Gminy Lipowa wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosi 10045 osób , z tego w miejscowości:

LIPOWA 4406
LEŚNA 2100
TWARDORZECZKA 1300
SIENNA 964
SŁOTWINA 802
OSTRE 473

Liczba mieszkańców w wieku 18 lat i więcej wynosi 7805 osób, z tego w miejscowości :
- Lipowa 3410
- Leśna 1655
- Twardorzeczka 994
- Sienna 753
- Słotwina 607
- Ostre 386

W roku 2009 :
• urodziło się 122 dzieci,
• zmarło 107 osób, z tego 53 zgony zarejestrowanych zostało w USC Lipowa,
• związek małżeński zawarło 125 naszych mieszkańców - w USC Lipowa zarejestrowanych zostało 62 małżeństw.

• zgłoszenia nowego miejsca pobytu stałego dopełniło 265 osób, w tym:
- z innego terenu przybyło do nas 163 osób,
- w obrębie naszej gminy miejsce pobytu stałego zmieniło 102 osób,

• z pobytu stałego z terenu naszej Gminy wymeldowały się na stałe 98 osoby,
• na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące zameldowanych było 155 osób,
• pobyt czasowy poza terenem naszej Gminy zgłosiło 120 naszych mieszkańców,
• wyjazd za granicę na pobyt czasowy dłuższy niż 3 miesiące zgłosiło 5 osób.Wykonała:
Barbara Biegun
Z-ca Kierownika USC