Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie przejęcia darowizny

dodane dnia 2004-01-28 10:26 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

Uchwała Nr XV/86/03


Rady Gminy w Lipowej
z dnia 30 grudnia 2003r


w sprawie: przejęcia darowizny


Na podstawie art. 44 pkt. 5 oraz art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 póz.1591 z 2001r z późn. zm./

RADA GMINY W LIPOWEJ

uchwala


co następuje:

§1


Przyjąć darowiznę od P.P. Krystyny i Piotra Kopernik zam. Lipowa 107 w postaci nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działka nr 3915/1 o pow. 136m2 ,nr 3494/1 o pow. 64m2 objęte KW 66962 położone w Lipowej na mienie komunalne gminy Lipowa

§2


Przyjęte działki zostaną przeznaczone pod poszerzenie drogi Lipowa Podlas na Zemankę .

§3


Zobowiązać Zarząd Gminy w Lipowej do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łącznie z zawarciem aktu notarialnego.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.