Gmina Lipowa

Konkurs na wolne stanowiska pracy w urzędzie.

dodane dnia 2009-12-28 12:15 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna


Lipowa dnia 28.12.2009 r

Zawiadomienie
Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz U Nr 223 poz.1458 z 18 grudnia 2008 r )

Wójt Gminy Lipowa

Ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze

I. Stanowisko ds. ogólnoorganizacyjnych

Wymagania konieczne :

1.Wykształcenie średnie – co najmniej roczne doskonalenie na
stanowisku związanym z obsługą Elektronicznej Skrzynki Podawczej
2.Praktyczna wiedza dotycząca zasad działania i organizacji Urzędu,
statuty , regulaminy , zarządzenia
3.Prawa i obowiązki pracownika samorządowego
4.Posiadanie obywatelstwa polskiego
5.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych
6.Umiejętność pracy w zespole
7.Rzetelność i odpowiedzialność

Wymagania pożądane :

1.Zakres stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego
2.Instrukcja kancelaryjna – obieg dokumentów i archiwizacja
3.Instrukcja kancelaryjna w kontekście dokumentacji elektronicznej
4.Korespondencja elektroniczna

Główne obowiązki :

1.Organizowanie pracy kancelaryjnej
2.Prowadzenie elektronicznej skrzynki podawczej
3.Archiwizacja dokumentów elektronicznych
4.Profesjonalna obsługa klienta w jednostce samorządu terytorialnego.
Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych i ich znaczenie
w obsłudze klienta .


II . Stanowisko ds.księgowości budżetowej

Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie średnie – finanse i rachunkowość – co najmniej roczne
doskonalenie na stanowisku pracy związanym z księgowością
budżetową
2. Znajomość obsługi programów komputerowych Microsoft Office Excel,
Microsoft Office Word ,
3. Praktyczna wiedza dotycząca zasad działania i organizacji Urzędu ,
statuty , regulaminy , zarządzenia .
4.Prawa i obowiązki pracownika samorządowego
5. Posiadanie obywatelstwa polskiego
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych .
7. Umiejętność pracy w zespole .
8. Rzetelność i odpowiedzialność

Wymagania pożądane :

1. Zakres stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego
2. Instrukcja kancelaryjna – obieg dokumentów i archiwizacja
3. Ustawa o finansach publicznych
4. Ustawa o rachunkowości budżetowej
5.Praktyczna umiejętność obsługi programu księgowości budżetowej

Główne obowiązki

1. Prowadzenie ewidencji amortyzacji wyceny środków trwałych
i przedmiotów nietrwałych oraz materiałów w Urzędzie Gminy
2. Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych , materiałów
i przedmiotów nietrwałych
3. Bieżąca ewidencja umów najmu i dzierżawy oraz bieżące
fakturowanie w/w spraw
4. Bieżące sporządzanie przelewów ( wydatki Urzędu Gminy )
5. Bieżąca archiwizacja dokumentów księgowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.CV i list motywacyjny
2.Kopia dyplomu ukończenia
3.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

4.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji
5.Kopie i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby ubiegające się o w/w stanowiska powinny złożyć komplet wymaganych dokumentów do dnia 12 stycznia 2010 roku w Urzędzie Gminy w Lipowej pokój Nr 13 I piętro .

Inne informacje

Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na ocenie spełnienia przez kandydatów warunków niniejszego ogłoszenia .Kandydaci spełniający wymogi zostaną zaproszeni do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego na które składać się będzie test sprawdzający wiedzę
z zakresu :
I stanowisko pracy
-Kodeksu Postępowania Administracyjnego ,
-Instrukcji Kancelaryjnej,
-Organizacji Urzędu Gminy
II stanowisko pracy
-Kodeks Postępowania Administracyjnego
-Instrukcji Kancelaryjnej
-Ustawa o finansach publicznych
-Ustawa o rachunkowości budżetowej

Pięć osób z najlepszymi wynikami testu zostanie zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną i sprawdzenie umiejętności praktycznych
po których zostanie podjęta decyzja o zatrudnieniu wybranej osoby .
O terminach postępowania rekrutacyjnego każda z osób ubiegających się o w/w stanowiska zostanie powiadomiona indywidualnie .
Dokumenty złożone przez kandydatów na w/w stanowiska nie będą zwracane po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak