Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zakupu działki pod zbiorniki sieci wodociągowej w Lipowej

dodane dnia 2004-01-27 15:29 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

Uchwała Nr XV/82/03


Rady Gminy w Lipowej
z dnia 30 grudnia 2003r


w sprawie: zakupu działki pod zbiorniki sieci wodociągowej w Lipowej.


Na podstawie art. 44 pkt 5 oraz art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r z późn. zm./

RADA GMINY W LIPOWEJ

uchwala

co następuje:


§1


Zakupić od P.P. Alina i Edward Jasek zam. Lipowa 841 działkę nr 4267 o pow. 2600m2 - za cenę 7zł/lm2 położona w Lipowej na mienie komunalne gminy Lipowa.

§2


Nabyta działka zostanie przeznaczona pod zbiorniki sieci wodociągowej w Lipowej

§3


Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łącznie z zawarciem aktu notarialnego.

§4


Traci moc Uchwała nr XXXIV/210/02 Rady Gminy w Lipowej z dnia 03 września 2002r. w sprawie zakupu działek pod zbiorniki w Lipowej.

§5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.