Gmina Lipowa

SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

dodane dnia 2009-12-28 11:25 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA
NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146


Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.


Wymagane dokumenty:
• Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (wzór USC-4 w załączeniu)
• dokument uzasadniający konieczność skrócenia terminu (np. zaświadczenie lekarskie o ciąży)

Termin załatwienia sprawy:
• Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku.Opłata skarbowa:
• za wydaną decyzję administracyjną - 39,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić:
• gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.


Podstawa prawna:
Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami).

autor informacji: Iwona Talik