Gmina Lipowa

Zawiadomienie o sesji

dodane dnia 2009-12-22 12:42 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

W dniu 29 grudnia 2009 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2010
6. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy rady gminy i jej komisji stałych
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek pod przepompownie
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w uchwale budżetowej na 2009 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2010 r.
11.Odpowiedzi na postulaty radnych
12.Zapytania i wolne wnioski
13.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
14.Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Lach