Gmina Lipowa

Podatek od środków transportowych na 2004 rok

dodane dnia 2004-01-27 14:50 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

Uchwała Nr XV/87/03
Rady Gminy w Lipowej


z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie : podatku od środków transportowych na 2004 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn. zm. ) art. 10 ust. 1 i 2 art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 z późn. zm.) -
Rada Gminy w Lipowej
uchwala :

§ 1


Przyjąć stawki podatku od środków transportowych określonych w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek budżetowych Urzędu Gminy , a stanowiące ich własność .

§ 3


Ustawowe zwolnienia określa art.12 ust.1 w/w Ustawy.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5


Traci moc Uchwała Nr XIV/66/03 z dnia 15 grudnia 2003 r.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. oraz powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.