Gmina Lipowa

Uchwała nr XXX/221/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok.

dodane dnia 2009-11-18 11:31 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXX/221/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 3 listopada 2009 roku


w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zm./ oraz art.165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ oraz Uchwały Nr XXII / 168 / 08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku,
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


W Uchwale Budżetowej Nr XXII/168/08 z dn.30.XII.2008 r. Załącznik Nr 10 a „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne”, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .