Gmina Lipowa

Uchwała nr XXX/220/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim.

dodane dnia 2009-11-18 11:21 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXX/220/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 3 listopada 2009 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim.Na podstawie art.10 ust.1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1.


Upoważnia się Wójta Gminy Lipowa do zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim, którego
treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Przedmiotem porozumienia jest przyjęcie przez gminę Lipowa zadania z zakresu właściwości Powiatu Żywieckiego tj. obowiązków inwestora przy realizacji przedsięwzięcia pn: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice – Lipowa – Ostre – Twardorzeczka – Leśna w miejscowości Twardorzeczka, w km 11+800 do km 12+000, na długości 200 mb (od przystanku autobusowego przy drodze gminnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1458 S Radziechowy – Twardorzeczka – Lipowa”.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.