Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXIX/217/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za okres 2007- 2008.

dodane dnia 2009-10-09 14:11 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr XXIX/217/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 15 września 2009 r.w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za okres 2007- 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 12 b pkt 4 oraz art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjąć sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Lipowa za okres 2007-2008 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipowa.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.