Gmina Lipowa

Uchwała nr XXIX/213/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 4762/2 położonej w Lipowej

dodane dnia 2009-10-09 14:00 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz


Uchwała nr XXIX/213/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 15 września 2009 r.


w sprawie: sprzedaży działki nr 4762/2 położonej w Lipowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 37 ust.1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn.zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki o numerze ewidencyjnym 4762/2 o powierzchni 39m2, objętej księgą wieczystą nr BB1Z/00075061/9,stanowiącej własność Gminy Lipowa, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 4748 położonej w Lipowej.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.