Gmina Lipowa

Informacja ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w miejscowości Twardorzeczka w gminie Lipowa

dodane dnia 2009-10-09 13:55 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna

Informacja


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w miejscowości Twardorzeczka w gminie Lipowa w km 11+800 do km 12+000 na długości 200 mb (od przystanku autobusowego przy drodze gminnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa”.
/ 09.10.2009 r./

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że do Urzędu Gminy Lipowa wpłynął wniosek Urzędu gminy Lipowa, 34-324 Lipowa 708 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Urzędu Gminy Lipowa do 21 dni od dnia umieszczenia powyższej informacji.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter).

Dane o wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Bip-u Urzędu Gminy Lipowa.
Ponadto informację umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa.


Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak