Gmina Lipowa

Uchwała nr XXIX/211/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: nabycia działek pod przepompownie w Lipowej i Słotwinie.

dodane dnia 2009-10-09 13:30 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXIX/211/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 15 września 2009 rokuw sprawie: nabycia działek pod przepompownie w Lipowej i Słotwinie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1.


1. Wyrazić zamiar nabycia części nieruchomości gruntowych oznaczonych, jako działki o nr 1181 położonej w Lipowej oraz działki nr 1185 położonej w Słotwinie z przeznaczeniem pod przepompownie sieci kanalizacyjnej.

2. Szczegółowa lokalizacja, powierzchnia i cena nabywanych działek wynikać będzie z podziału geodezyjnego i wyceny rzeczoznawcy.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.