Gmina Lipowa

Wójt Gminy Lipowa o g ł a s z a przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustny nieograniczony zabudowanej działki nr 174 położonej w Leśnej.

dodane dnia 2009-10-06 11:21 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Wójt Gminy Lipowa o g ł a s z a przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustny nieograniczony zabudowanej działki nr 174 położonej w Leśnej.
O g ł o s z e n i e
Wójt Gminy Lipowa działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.3ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r z późn. zm. ), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz.261 poz. 2603 z 2004r.z późn. zm. ) oraz uchwały Rady Gminy z dnia 4 sierpnia 2009r. nr XXVII/197/09 w sprawie sprzedaży działki położonej w Leśnej.

o g ł a s z a
przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustny nieograniczony zabudowanej działki nr 174, położonej w Leśnej.
1.Stan prawny : własność Gminy Lipowa , działka objęta księgą wieczystą nr 83238,
2.Powierzchnia działki : 605m2,
3.Opis nieruchomości : Działka położona ok. 200m od drogi głównej. Wjazd na działkę tylko od strony wschodniej drogą utwardzoną. Działka o kształcie nieregularnym, teren płaski. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, jednak stan techniczny obiektów kwalifikuje je do rozbiórki, w związku z tym składniki budowlane na działce nie przedstawiają wartości rynkowej.
Działka ogrodzona.
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: jednostka urbanistyczna 8.1 MNi – tereny zabudowy mieszkaniowej.
5.Cena nieruchomości : 13.000 zł
6. Zgodnie z art.34 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 21. 08.1997r o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje po-przednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie do dnia 27.10.2009r.
W przypadku braku wniosków w podobnym powyżej terminie od osób uprawnionych do pierwszeństwa nabyciu, zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Lipowa, dnia 06.10.2009r.